lords prayer words - traditional and contemporary prayers

The Lord's Prayer
in Scottish Gaelic


Ar n-Athair a tha air nèamh,
Gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil air an talamh,
mar a nìthear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan,
amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn;
ach saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd,
agus an cumhachd,
agus a' glòir,
gu sìorraidh. Amenpost s prayer for healing
post your prayer for healing here

There are many things that are essential to arriving at true peace of mind, and one of the most important is faith, which cannot be acquired without prayer.

John Wooden